دسته بندی ها

Patch Cord

پچ کوردهای Full

نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
FBDM- ST/SC-2M پچ کورد 2 متری Duplex ST/SC MM 50/125U
توضیحات : پچ کورد 2 متری Duplex ST/SC MM 50/125U ..
تماس با شبکه کاران
FBDM- ST/SC-3M پچ کورد 3 متری Duplex ST/SC MM 50/125U
توضیحات : پچ کورد 3 متری Duplex ST/SC MM 50/125U ..
تماس با شبکه کاران
FBDM-FC/FC-10M پچ کورد 10 متری Duplex FC/FC MM
توضیحات :  پچ کورد 10 متری Duplex FC/FC MM ..
تماس با شبکه کاران
FBDM-FC/FC-3M پچ کورد 3 متری Duplex FC/FC MM
توضیحات :  پچ کورد 3 متری Duplex FC/FC MM ..
تماس با شبکه کاران
FBDM-LC/FC-10M پچ کورد 10 متری Duplex LC/FC MM
توضیحات :  پچ کورد 10 متری Duplex LC/FC MM ..
تماس با شبکه کاران
FBDM-LC/FC-3M پچ کورد 3 متری Duplex LC/FC MM
توضیحات : پچ کورد 3 متری Duplex LC/FC MM ..
تماس با شبکه کاران
FBDM-LC/LC-10M پچ کورد 10 متری Duplex LC/LC MM  50/125U
توضیحات :  پچ کورد 10 متری Duplex LC/LC MM  50/125U ..
تماس با شبکه کاران
FBDM-LC/LC-1M پچ کورد 1 متری Duplex LC/LC MM 50/125U
توضیحات :  پچ کورد 1 متری Duplex LC/LC MM  50/125U ..
تماس با شبکه کاران
FBDM-LC/LC-2M پچ کورد 2 متری Duplex LC/LC MM 50/125U
توضیحات :  پچ کورد 2 متری Duplex LC/LC MM 50/125U ..
تماس با شبکه کاران
FBDM-LC/LC-3M پچ کورد 3 متری Duplex LC/LC MM 50/125U
توضیحات :  پچ کورد 3 متری Duplex LC/LC MM  50/125U ..
تماس با شبکه کاران
FBDM-LC/SC-10M پچ کورد 10 متری Duplex LC/SC MM 50/125U
توضیحات :  پچ کورد 10 متری Duplex LC/SC MM  50/125U ..
تماس با شبکه کاران
FBDM-LC/SC-1M پچ کورد 1 متری Duplex LC/SC MM 50/125U
توضیحات :  پچ کورد 1 متری Duplex LC/SC MM 50/125U ..
تماس با شبکه کاران
FBDM-LC/SC-2M پچ کورد 2 متری Duplex LC/SC MM 50/125U
توضیحات :  پچ کورد 2 متری Duplex LC/SC MM 50/125U ..
تماس با شبکه کاران
FBDM-LC/SC-3M پچ کورد 3 متری Duplex LC/SC MM 50/125U
توضیحات :  پچ کورد 3 متری Duplex LC/SC MM 50/125U ..
تماس با شبکه کاران
FBDM-MTRJ/MTRJ-3M پچ کورد 3 متری Duplex  MTRJ/MTRJ MM 50/125U
توضیحات : پچ کورد 3 متری Duplex MTRJ/MTRJ MM 50/125U ..
تماس با شبکه کاران
FBDM-SC/SC-10M پچ کورد 10 متری Duplex SC/SC MM 50/125U
توضیحات :  پچ کورد 10 متری Duplex SC/SC MM 50/125U    ..
تماس با شبکه کاران
FBDM-SC/SC-1M پچ کورد 1 متری Duplex SC/SC MM 50/125U
توضیحات :  پچ کورد 1 متری Duplex SC/SC MM 50/125U  ..
تماس با شبکه کاران
FBDM-SC/SC-2M پچ کورد 2 متری Duplex SC/SC MM 50/125U
توضیحات :  پچ کورد 2 متری Duplex SC/SC MM 50/125U  ..
تماس با شبکه کاران
FBDM-SC/SC-3M پچ کورد 3 متری Duplex SC/SC MM 50/125U
توضیحات :  پچ کورد 3 متری Duplex SC/SC MM 50/125U    ..
تماس با شبکه کاران
FBDM-SC/SC-5M پچ کورد 5 متری Duplex SC/SC MM 50/125U
توضیحات :  پچ کورد 5 متری Duplex SC/SC MM 50/125U    ..
تماس با شبکه کاران
FBDS-FC/FC-3M پچ کورد 3 متری Duplex FC/FC 9/125U
توضیحات : پچ کورد 3 متری  Duplex FC/FC 9/125 U   ..
تماس با شبکه کاران
FBDS-LC/LC-10M پچ کورد 10 متری Duplex LC/LC 9/125U
توضیحات :  پچ کورد 10 متری Duplex LC/LC 9/125U ..
تماس با شبکه کاران
FBDS-LC/LC-1M پچ کورد 1 متری Duplex LC/LC 9/125U
توضیحات :  پچ کورد 1 متری Duplex LC/LC 9/125U ..
تماس با شبکه کاران
FBDS-LC/LC-2M پچ کورد 2 متری Duplex LC/LC 9/125U
توضیحات :  پچ کورد 2 متری Duplex LC/LC 9/125U ..
تماس با شبکه کاران
FBDS-LC/LC-3M پچ کورد 3 متری Duplex LC/LC 9/125U
توضیحات :  پچ کورد 3 متری Duplex LC/LC 9/125U ..
تماس با شبکه کاران

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شبکه کاران می باشد.

پشتیبان: اپن کارت فارسی
فروشگاه شبکه کاران © 2018